Quảng cáo 9

Thực đơn

DON
2,150,000₫ / kg

TIẾT CANH /CANH LÒNG ĐẮNG /XÀO LĂN /HẤP /NƯỚNG /NHỰA MẬN /CANH KHOAI

265,000₫ / nồi
185,000₫ / đĩa
265,000₫ / đĩa
280,000₫ / đĩa
185,000₫ / đĩa
320,000₫ / đĩa
140,000₫ / đĩa
135,000₫ / đĩa
195,000₫ / nồi

1 RAU + 1 MỲ/BÚN/MIẾN + 1 NẤM